Bewegen in verbinding

Procesbegeleider,  trainer,  coach

BEWEGEN in  VERBINDing

Ik geloof in groeikracht, die in elk mens, elk team en in elke organisatie aanwezig is. Een energie om het volle potentieel te ontdekken, te ontwikkelen en te transformeren tot iets wat er voorheen nog niet was.

“Miek is een zeer competente consultant / trainer / coach en gebruikt veel TA kennis en vaardigheden in haar dagelijkse werk met organisaties en teams. Ze faciliteert bewustzijn en verandering” – Cor van Geffen, PTSTA

Ik ben een verbinder en een doorvertaler. Ik ben ontwikkelingsgericht en betrokken. Betrouwbaar en zorgvuldig. Maar bovenal typeer ik mezelf als energiek en bevlogen.

Ik ben PTSTA in het Organisatie veld (PTSTA-O). 

Lid van de NVTA, de ITAA, de NOBTRA en de CRKBO. 

THE TRIPLE SPIRAL

Het symbool staat voor oneindige beweging, energie, en kracht.

Welke (veer)kracht zit er in jou, in je team en hoe maak je daar gebruik van om te creëren en te transformeren?

MIJN AANBOD

Ik ben inzetbaar bij samenwerkingsprocessen binnen het brede veld van onderwijs – opvang – zorg – en (gemeentelijke) organisaties. Mijn aanbod richt zich op de persoon, het team en de organisatie. Alhoewel deze drie componenten in nauwe verbinding met elkaar staan, kan de vraag van een opdrachtgever specifiek gericht zijn op een van deze drie onderdelen.

 

EEN VERANDERENDE CONTEXT

In de wereld van onderwijs, opvang en zorg vinden vele veranderingen plaats. Dit kan als flinke bedreiging van buitenaf ervaren worden en binnen een team en organisatie tot turbulentie leiden. 

Het samenwerken met andere personen, andere teams en/of andere organisaties staat synoniem voor het ‘niet-weten’ van hoe de toekomst eruit zal zien. Wat gaan we samen doen? Wat is mijn/onze rol in het geheel? Met wie krijg ik/wij te maken? Wat wordt er van mij/ons verwacht?

Deze veranderende context vereist een uitdagende en onderzoekende houding. Het vraagt om het inslaan van nieuwe wegen en loslaten. Om het aangaan van nieuwe relaties en het aanvaarden van nieuwe taken en rollen. Hoe creëer je dat als leidinggevende en hoe krijg je teams en andere organisaties mee in het proces van veranderen, vernieuwen en loslaten? 

“Miek heeft een open houding en geeft vertrouwen door haar vraagwijze binnen een coachingstraject. Hierdoor worden rollen en taken van betrokkenen/teamleden en van mijzelf duidelijk waardoor er nieuwe stappen gezet kunnen worden in de ontwikkeling van het Kindcentrum. De theorie van de TA wordt hierbinnen op een heldere en praktische wijze verbonden. Dit geeft (nieuwe) inzichten. Zo kom ik nog meer in mijn kracht te staan”.  – Coachee

WAT KAN IK VOOR U BETEKENEN

Mijn aanbod heeft te maken met veranderprocessen. Om te veranderen is de eerste belangrijke stap het maken van contact. Het welkom heten van een nieuwe situatie en het vinden van de energie om het anders te willen gaan doen.

Het is zoeken naar nieuwe verbindingen, waarbij je de identiteit van een organisatie zeker niet hoeft te verliezen. Vernieuwen betekent ook afscheid nemen en loslaten van dat wat niet meer werkt; voor wie of wat dan ook. Dankbaar terugkijken op wat er was, draagt bij aan de werkelijke transformatie.

PROCESBEGELEIDING
SAMENWERKEN IN EEN (INTEGRAAL) KINDCENTRUM

Ik heb ruime ervaring en expertise bij het begeleiden van het proces om te komen tot een integraal KindCentrum. Dit kan in de vorm van projectleiding, procesbegeleiding, (team)coaching of training.

“Ik vind Miek een hele fijne partner bij de vorming van een KC. Zij luistert, zij analyseert en zij gaat staan voor de mensen waardoor zij vertrouwen geeft tot veranderen en creëren”.  – Lid KC team

Vanuit de drive om voor elk kind optimale ontwikkelingskansen te creëren, streven schoolbesturen, kinderopvangorganisaties, instellingen voor peuteropvang en zorgorganisaties naar integrale voorzieningen. (Integrale) Kindcentra voor alle kinderen (en hun ouders) van nul tot en met twaalf jaar. Binnen een KindCentrum vormen het onderwijs, opvang en zorg één geheel, met soms één leidinggevende, maar bovenal één team. In een KindCentrum wordt gewerkt volgens één pedagogische visie op ontwikkeling en educatie.  Doorlopende ontwikkelingslijnen, dagarrangementen, naschoolse activiteiten en kindnabije zorg zijn inherent aan deze voorziening. Voor ouders is er één plek waar zij voor al hun vragen over onderwijs, opvang en zorg terecht kunnen.

 “In mijn functie heb ik Miek leren kennen als een bevlogen ambassadeur voor het ontwikkelrecht van kinderen. Ze brengt alle betrokkenen bijeen om hier gezamenlijk verdere stappen in te zetten en ze doet dat op een heel open, plezierige en constructieve wijze!”  – Directeur kinderopvang organisatie 

TRAINING
(LEIDING GEVEN AAN) VERANDERPROCESSEN

Bij veranderprocessen gaat het zowel over de rol van de leidinggevende als over de ‘opdracht’ van elk teamlid. Het gaat over fasen van groepsontwikkeling, het inzichtelijk maken van taken en rollen die bijdragen aan het permeabel maken van grenzen. Grenzen die overgestoken moeten worden om professionals van verschillende disciplines met elkaar in contact te brengen en om te gaan samenwerken in een taakvolwassen en autonoom team. 

‘Miek heeft veel aandacht voor de onbewuste, onzichtbare factoren die een rol spelen bij organisatie- en teamontwikkeling, de zgn. ‘onderstroom’, en ze heeft de kwaliteit om dit op een prettige manier bespreekbaar maken’.  – Cobi van Liere, Sinncollectief

Werken met mij in trainingen, workshops of coaching rond dit thema leidt tot:

  • kennis van het proces van transformeren (fasen van teamontwikkeling);
  • inzicht in wat er op groepsdynamisch niveau gebeurt (natuurlijke veranderprossen in teams);
  • kennis en inzicht over de wijze waarop een leidinggevende het proces van transformeren kan aansturen.

Elke fase is uitgewerkt in de onderdelen ‘behoefte van de groep’, ‘de taak van elk groepslid’ en ‘effectief gedrag van de leidinggevende’ .

De training worden op maat gemaakt voor leidinggevenden en voor teams.

(TEAM)COACHING

Bij coaching stelt Miek dusdanige vragen waardoor ik tot een voor mij goede en eerlijke reflectie kom en waardoor ik verder kan in mijn proces. Zij laat door de juiste vraagstelling de verantwoordelijkheid van dat proces bij mij. Dat heeft mij vertrouwen gegeven”.  – Coachee

SAMENWERKEN IN TEAMS

Mensen beïnvloeden elkaar. Individueel gedrag heeft effecten op het groepsgedrag en op groepsdynamiek, zowel in de bovenstroom als in de onderstroom en vice versa. In bestaande evenals in nieuwe teams is het handig om de onderstroom te begrijpen om de volgende stap in teamontwikkeling te kunnen maken. 

Ik bied individuele coaching en teamcoaching. Ik werk samen met een leidinggevende en het team aan de taakvolwassenheid van de groep. Daarbij kijk ik naar de dynamische processen die er spelen en het effect daarvan. Ik begrijp in welk stadium van ontwikkeling het team zit en weet het door sommige lastige overgangsfases heen te helpen. 

 (Team)Coaching richt zich op:

 – de inhoud en de taak die het team heeft of moet bijstellen in de veranderende context: waar wil het team voor gaan, wat zijn de doelen en hoe moet dat georganiseerd worden, welke afspraken worden er gemaakt;

– de relaties binnen het team en de relatie met de leidinggevenden om de doelen die het zich stelt te halen en de taken die het heeft in gezamenlijkheid uit te kunnen voeren.

Ik ondersteun individuen, teams en leidinggevenden. Coaching is maatwerk. 

 

WAT MIJ DRIJFT EN WAAR IK VOOR STA

Ik lever graag een bijdrage aan de ontwikkeling van mensen, teams en organisaties vanuit verbondenheid, veiligheid en vertrouwen. Ik creëer ruimte voor nieuwe perspectieven en kijk nieuwsgierig over grenzen heen. En ben gericht op het geven van betekenis en het vergroten van autonomie van mensen, teams en organisaties.

 

THEORETISCHE BASIS

Transactionele analyse

Transactionele Analyse (TA) gaat over communicatie en persoonlijkheid vanuit de gedachte dat ieder mens waardevol is en van betekenis. Wat mij bijzonder aanspreekt zijn de uitgangspunten ‘ik OK-jij OK’ en dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor haar/zijn eigen leer- en ontwikkelproces. En dat iedereen kan denken en kan veranderen. Deze positieve uitgangspunten maakt het werken met mensen, teams en organisaties zo boeiend; het samen vorm en inhoud geven aan veranderprocessen. TA geeft mij tools in handen om communicatie en gedrag van mensen, tussen mensen onderling in teams en organisaties te begrijpen. Het geeft me kennis, inzicht en vaardigheden om mee te werken in de dagelijkse praktijk. Simpele concepten die ingewikkelde (samenwerkings-)perikelen soms zo eenvoudig beet kunnen pakken. De Drama-driehoek van Steve Karpman, bij velen wel bekend, is hier een voorbeeld van.

Oplossingsgericht werken

Ook deze methodiek is, net als de TA, een positieve veranderingsbenadering. Het heeft zowel betrekking op het vergroten van de autonomie als op het (individuele) gevoel van empowerment en kracht. Het biedt mij vooral een praktische uitwerking van een methodische manier van vragen stellen waarmee de eigen krachten van de ander (teams, organisaties) versterkt worden vanuit het uitgangspunt doen wat werkt. Er is aandacht voor de probleemanalyse vanuit aandacht voor wat het probleem is en hoe je er last van hebt. Bekende vragen zijn bijvoorbeeld de schaalvragen, de wonder-vraag en het eerdere succesvraag. 

NEEM CONTACT MET MIJ OP

ADRESGEGEVENS

Miek Hehenkamp
Breksdijk 43
8614 AX  Oudega
Tel: 06 20255214

E mail: miek@miekhehenkamp.nl